Evropský sociální fond (ESF)

ESF je jedním ze strukturálních fondů EU; jedná se o finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

Zaměstnatelnost 
Podpora podnikání 
Adaptabilita 
Rovné příležitosti

Cíle Evropského sociálního fondu

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce 
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce 
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce
 
 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

 

Projekt  „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“

Cílem projektu je podpořit zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi, a v současné době realizují svou činnost v odvětvích s předpokladem růstu. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední a velké) a OSVČ podnikající ve výše uvedených vybraných odvětvích.

 

      VSPR-PP-VPP 1                  VSPR-PP-VPP 2               VSPR-PP-VPP 3                VSPR-PP-VPP 4

 

Projekt  „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“

Projekt vychází ze současných potřeb trhu práce a měl by účastníkům z řad cílové skupiny napomoci k rychlejšímu nastartování jejich profesní kariéry, a to prostřednictvím souboru na sebe navazujících aktivit.