Člověk a příroda

Ekologický vzdělávací program pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

(pro 15 - 40 dětí)

vhodné také pro předškolní děti MŠ

 

Cíl programu:

Žáci se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně  jejich potřeb a možností soužití s lidmi. Naučí se základním pravidlům komunikace a manipulace se zvířaty. Vyzkouší si práci na farmě a péči o zvířata. Pokusí se rozlišit přírodniny od materiálů a lidských výtvorů a roztřídit základní druhy odpadu.

 

Náplň programu:
Venkovní vzdělávací program založený na přímém kontaktu žáků s prostředím statku a se zvířaty zaměřený na různé aspekty chování člověka k přírodě a ke zvířatům. Součástí environmentálního programu je exkurze a environmentální hra.

 

Exkurze - komentovaná interaktivní prohlídka statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. Děti si pod vedením lektora prohlédnou statek a zvířata, vyzkouší si jednoduché činnosti na statku, čištění a komunikaci s minikoňmi a ostatními zvířaty.

 

Environmentální program 

Ekologická hra „Kam s ním?“zabývající se nakládání s odpady a další aktivity spojené s praktickým rozlišením přírodnin od materiálů a lidských výtvorů. 

Tvořivá dílnička - jednoduchá časově nenáročná kreativní činnost zaměřená na možnosti využití přírodních materiálů a druhotných surovin.

 

 

Začlenění do výuky (návaznost na RVP): 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Průřezové téma environmentální výchova, prvouka, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti

 

 

Doba trvaní:   120 minut  - 9.30 – 11.30, 2x10 minut přestávka

 

Cena

EVP    -   70,- Kč/ 1 dítě, minimálně však 1100,- Kč

EVP Plus  -  100,- Kč

 

Pedagogický doprovod - vždy na 10 dětí 1 dospělý doprovod zdarma.

ostatní dospělí 40 Kč/osoba